· Origens

· Que fem?

· Els Nostres Treballs

Obra Civil

Edificació

Aixecament de Parceles

Grans Superfícies

· El Nostre Equip

· Contactar

 

Català - Castellano - English

QUE FEM

Obra Civil Equips complerts per al replanteig i control geomètric d'obres, ja sigui de manera permanent a l'obra o puntual.

Moviments de Terres Cubicació i control de grans volums de terres.

Aixecaments Topogràfics Amidament i realització de plànols topogràfics en parcel.les de qualsevol superficie, en coordenades UTM o locals.

Aixecaments d'edificis - Aixecament de façanes amb Estacio Total amb precisions mil.limètriques.

Obres d' Edificació Replanteig i amidament d'estructures.

Auscultació i Control de Deformacions Control de moviments en zones afectades per grans obres, ja sigui amb nivell automàtic o estacion total.

Parcelacions i Segregacions Projectes d'agrupament o separació de parcel.les.

Prova Pericial Topogràfica – Designat pel jutjat o com a part en processos judicials en que cal un dictamen o informe.